Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 221 niet laden

Overzicht wijzigingen statuten LAC FrisiaVerandering nieuwe statuten t.o.v. de oude (afgezien van kleine, niet inhoudelijke, wijzigingen)
    Art. 4.2.b In overeenstemming gebracht met de modelstatuten KNVB: ook lidmaatschap aanvragen voor niet-leden die een functie binnen de vereniging hebben.

·     Art. 5.2 Aangevuld met: Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard. Geschrapt: ,voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB uitdrukkelijk is bepaald,

·     Art. 5.3 ten opzichte van het lid jegens de vereniging veranderd in: ten opzichte van de vereniging.

·     Art. 5.4 Geschrapt: tenzij in deze statuten anders is bepaald.

·     Art. 5.5 Geschrapt: - al dan niet van financiële aard -.

·     Art. 5.7.c Aangevuld met: de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen, niet te schaden.

·     Art. 6.3.b In zijn geheel geschrapt.

·     Art. 6.4.a Toegevoegd: 6. Geldboete.

·     Art. 6.4. Toegevoegd: c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad en/of op de website van de vereniging gepubliceerd.

·     Art. 6.7 (nieuw): Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn vastgesteld en in het clubblad en/of op de website van de vereniging zijn gepubliceerd. 

·     Art. 6.7 (oud) veranderd in:

Art. 6.8.a. Indien in een Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde straf binnen een maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de algemene vergadering, tenzij in het Tuchtreglement een andere termijn is vermeld.

b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

·     Art. 7.1.e In zijn geheel geschrapt.

·     Art. 7.3.d In zijn geheel geschrapt.

·     Art. 12.6 De bewaartermijn van de stukken ter rekening en verantwoording is veranderd van 10 jaar in 7 jaar.

·     Art. 15.5 In zijn geheel geschrapt (niet wettelijk noodzakelijk).

·     Art. 16.2 tweede zin Gewijzigd in: De notulen worden in het clubblad en/of op de website gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

·     Art. 17.2 Geschrapt: de bijzin met de voorwaarde 18 jaar.

·     Art. 18.2 Gewijzigd in: Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, opeen daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering kennis gegeven aan alle leden door middel van schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht. 

·     Toegevoegd is nog een artikel 19 m.b.t. tot fusie, conform de modelstatuten van de KNVB. Daardoor zijn de oude artikelen 19 en 20 veranderd in 20 en 21.


Bestuur LAC Frisia 1883

Afdrukken

Bcl
Textielstra
Adrenna
Veltman Footer
Ing
Vos

Contact

 • Contactgegevens
 • Routebeschrijving
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Inloggen / uitloggen

Volg Frisia